Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen szerződési feltételek hatálya a Next Holiday Kft és az Utazó között létrejött egyedi megrendelésekre/utazási szerződésekre terjed ki.

 

A Next Holiday Kft. Utazási Iroda, mint utazásszervező (Székhely: 6720 Szeged, Oroszlán u.1. Utazási Iroda: 6720 Szeged, Somogyi u. 17, Tel.: 62/388-622, nyilvántartási szám: U-001396., adószám: 24077107-2-06., e-mail cím: info@nextholiday.hu, weboldal: www.nextholiday.hu) által szervezett utazásokra az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

 

Vagyoni biztosítékot nyújtó biztosító: Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság,1132 Budapest, Váci út 36-38., Adószám: 12185960-4-44, +36 1 452-3313, eub@eub.hu, www.eub.hu  biztosítóval kötött, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést.

A vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nemzetközi és az utazáskor szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezése, valamint előleg, illetve a befizetett szerződéses díj visszafizetésére vonatkozik.

Engedélyező és hatósági nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.). 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1, Telefon: +36 (1) 4585-800, Fax: +36 (1) 4585-847 e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, weboldal: www.mkeh.gov.hu

 

Az ÁSZF valamint az Utazási Szerződés és annak mellékletei (pld. árajánlat) együttesen képezik az Utazási Szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem a Next Holiday Kft bocsájt az Utas rendelkezésére, illetve az utasok egyedi kérései nem képezik az Utazási Szerződés részét és azok a Next Holiday Kft-re nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az utazásszervező nem felelős.

 

Utazási Szerződés létrejötte

 1. Az Utazási Szerződés az Utazó részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével (e-mail), az Utazási Szerződés utazó általi elfogadásával és aláírásával, az aláírt szerződés Next Holiday Kft részére történő visszajuttatásával, valamint a részvételi díj előlegének megfizetésével jön létre.
 2. A Next Holiday Kft egyedi írásbeli utazási ajánlata, valamint a Megrendelő/Utazási Szerződés tartalmazza: az úti célt, az útvonalat, jelentősebb tartózkodási helyeket, a szálláshely helyét, típusát, főbb jellemzőit, a szálláshely adott ország szerinti komfortfokozatát, az indulás és visszaérkezés időpontját, a szállítás módját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a megrendelhető részszolgáltatásokat, a részvételi díj összegét, a külön felszámításra kerülő díjakat (pld. adó, illeték, részszolgáltatások), az ezek változásának lehetőségére vonatkozó felhívást.
 3. Az Utazási Szerződés alapján a Next Holiday Kft a szerződés szerinti utazási szolgáltatást köteles teljesíteni, az Utazó pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

 

Részvételi díj / Fizetési feltételek

 

 1. A részvételi díj magában foglalja az utazási szerződésben megjelölt, tételesen felsorolt egyes szolgáltatások árait, a Next Holiday Kft szervezési díját valamint az általános forgalmi adó összegét. A Next Holiday Kft tájékoztatja az Utazót, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljes összegre (részvételi díj, illetékek, felárak, kötelező költségek) 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utazó a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani és az utazást nem végfelhasználóként vásárolja. A részvételi díj végleges megállapítása a szerződés megkötésekor történik. A díj meghatározása nem a napok számától, hanem az igénybe vett szolgáltatásoktól függ. Az indulás és érkezés napja nem mindig jelent teljes napot, a késés és menetrendváltozás miatti időtartam módosulás nem jár árcsökkenéssel illetve kártérítési kötelezettséggel.
 2. Az Utazó a szolgáltatás megrendelésekor köteles előleget fizetni, a fizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha a földi szolgáltatásokat nyújtó partner, vagy a légitársasággal kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettségeket ró az utazásszervezőre.
 3. Az egyedi utazási szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj összegének megfizetését a Next Holiday Kft legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve ha a földi szolgáltatásokat nyújtó partner vagy a légitársasággal kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
 4. Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, az Utazó a teljes részvételi díjat köteles a megrendelés aláírásával egyidejűleg megfizetni a Next Holiday Kft részére.
 5. Ha az Utazó a részvételi díj teljes összegét határidőre nem fizeti be, a Next Holiday Kft a szerződéstől elállhat. Az Utazó ez esetben köteles a Next Holiday Kft kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.
 6. A megrendelőlapon az Utazó által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utazót terheli. Amennyiben nem személyesen az Utazó, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utazót terhelő kötelezettségek és felelősség az Utazó javára szerződés kötő harmadik személyt, mint Megrendelőt terhelik, és ő írja alá az utazási szerződést is; a jogok pedig az Utazót illetik, illetve a kötelezettségek és a felelősség az Utazó első fellépését követően az Utazót terhelik. Az Utazó a fellépésével az utazási szerződést és a Megrendelő addigi intézkedéseit magára nézve kötelezőnek tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utazót a megrendelő köteles tájékoztatni.
 7. Az Utazó által fizetendő részvételi díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül nem emelhető. A Next Holiday Kft kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utazó által az Utazási Szerződés alapján fizetendő díjat megemelni: szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségek) illetve deviza forintárfolyamának emelkedése; vagy az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (pld. üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése esetén. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a módosított szerződésben pontosan meg kell határozni a megváltozott díj számításának módját. Ha az emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott értesítéstől számítva 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a befizetett összeg teljes visszafizetése mellett. A Next Holiday Kft a díjemelés indokát az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közli. A Next Holiday Kft által meghatározott részvételi díjak 1 EUR = 315 HUF MNB középárfolyamig érvényesek.

 

Engedményezés / Módosítási feltételek

 1. Az Utazó az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvételi jogát jogosult olyan 3. személy részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Repülőjegyek engedményezésére csak az adott légitársaság által meghatározott feltételek szerint van lehetőség. Az engedményezésről az Utazó haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.
 2. Bármely, az Utazó által kezdeményezett módosítás (név-, szálloda-, időpont módosítás, stb.) esetén a szolgáltató által meghatározott módosítási díjon felül 10.000 Ft/fő lebonyolítási  díjat kell fizetni. Menetrend szerinti járattal történő utazás esetén bármely repülőjegy módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

 

Az Utazó jogai és kötelezettségei

 1. Az Utazó kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeget megfizetni a Next Holiday Kft útmutatásai alapján, az utazásra vonatkozó információkat, valamint az iroda képviselőjének szóbeli tájékoztatását tudomásul venni.
 2. Az Utazó köteles a Next Holiday Kft vagy annak képviselője által meghatározott indulási időpontokat és egyéb feltételeket betartani. Ellenkező esetben a feltételek be nem tartásából származó összes következmény az Utazót terheli. 
 3. Amennyiben az Utazó lemond az általa kifizetett szolgáltatásról, vagy azt nem veszi igénybe, ezek elmaradásáért kártérítésre nem tarthat igényt.
 4. Az Utazó által az utazás során 3. személy részére okozott kárért az Utazó felel.
 5. Az utazás során az Utazó köteles maga gondoskodni személyes értékeinek őrzéséről.
 6. Az Utazó köteles az adott ország beutazási szabályaira vonatkozó mindenkori (útlevél-, vám-, deviza) jogszabályokat betartani. Amennyiben az Utazót saját hibájából az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére illetve kártérítésre nem tarthat igényt. 

 

A Next Holiday Kft jogai és kötelezettségei

 1. A Next Holiday Kft fenntartja magának a jogot az utazás módosítására vagy le nem bonyolítására „Vis Major” események esetén.
 2. Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel. Ha a Next Holiday Kft a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. A Next Holiday Kft nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utazó a szolgáltatást vagy valamely résszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
 3. A Next Holiday Kft fenntartja a jogot a szálláshely változtatására azonos kategórián belül.
 4. A Next Holiday Kft nem felel az előre nem látható eseményekből eredő problémákért.
 5. A Next Holiday Kft felel az utazási szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért kivéve, ha a nem teljesítés illetve hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza.  
 6. A légitársaságok által történő hibás teljesítésből keletkező károkért a Next Holiday Kft felelősséget nem vállal. Például: járattörlés, járat késés, sztrájk, menetrend módosítás, túlfoglalás, vis major..stb.
 7. A Next Holiday Kft köteles a teljes részvételi díj megfizetése után az utazás igénybevételére jogosító dokumentumokat kiállítani és legkésőbb 5 nappal indulás előtt az Utazónak átadni.

 

Fizetési feltételek

 1. Az Utazó a szolgáltatás megrendelésekor köteles előleget fizetni, a fizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.
 2. A teljes részvételi díj megfizetése az út indulása előtt 30 nappal esedékes. Ettől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a Next Holiday Kft a hátralék megfizetéséről külön értesítést írásban nem küld. Amennyiben az Utazó 30 nappal az indulás előtt a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés automatikusan megszűnik. Ebben az esetben a Next Holiday Kft lemondási feltételei lépnek életbe.

 

Lemondási feltételek

 1. A Next Holiday Kft írásban tett nyilatkozattal elállhat az Utazási Szerződéstől legkésőbb 20 nappal az utazás megkezdésének időpontja előtt. Amennyiben a Next Holiday Kft az Utazási Szerződésben foglaltakban lényegesen módosítani kíván, az Utazó az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, amennyiben ennek nyújtására a Next Holiday Kft-nek lehetősége van. Ha a Next Holiday Kft helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes a befizetett részvételi díjat köteles haladéktalanul visszafizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Next Holiday Kft köteles a díjkülönbözetet az Utazó részére visszafizetni.
 2. Az Utazó az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni. Ha az Utazó az 1-2.pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el a szerződéstől, köteles a Next Holiday Kft részére kártalanítást (bánatpénzt) fizetni, az utazás megkezdése előtti:

- 60-35 nappal a részvételi díj                                                     10%-a

- 34-21 nappal a részvételi díj                                                     40%-a

- 20-11 nappal a részvételi díj                                                     75%-a

- 10 nappal, valamint meg nem jelenés „no show” esetén   100%-a

3.    Egyedi utazási csomagok összeállítása esetében a fizetési, lemondási és visszatérítési feltételek a fentiektől eltérhetnek, különös tekintettel a menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén. A menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén az utazási csomag részét képező repülőjegyek és reptéri illetékek csak 100% lemondási díj mellett törölhetőek.

 1. Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra    vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha  az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról. Az Utazásszervezőnek az Utazó részére való visszatérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül teljesítenie kell.

 

Hibás teljesítés

 1. Az Utazó az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesesítés esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni valamint jegyzőkönyvbe foglaltatni. Amennyiben az Utazó nem emel kifogást vagy panaszát nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesítésre a későbbiekben már nem hivatkozhat, ilyen irányú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet. A jegyzőkönyvet az esetleges kárigénnyel együtt az Utazó az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a Next Holiday Kft-nek eljuttatni. Utólagos reklamációt a Next Holiday Kft-nek nem áll módjában elfogadni.
 2. A benyújtott panaszlevelekre a Next Holiday Kft köteles 30 napon belül válaszolni.
 3. Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, valamint köteles segítséget nyújtani az Utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül. Ha a Next Holiday Kft a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. A Next Holiday Kft nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utazó a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén.
 4. A Next Holiday Kft ügyeleti telefonszáma: +36302496668, +36302493220. A Next Holiday Kft nem felel az Utazó által a helyszínen befizetett fakultatív programok hibás teljesítéséért.
 5. A Next Holiday Kft az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza.
 6. A Next Holiday Kft tájékoztatja az Utazót, hogy a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik.
 7. A repülőutakkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy légitársaság cseréjére sor kerülhet, az útipoggyász fuvarozásáért esetlegesen a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie,

A légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, és változhatnak,

repülőterek által meghatározott előírások módosíthatnak a feltételeken.

Az Utazási Iroda nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, vagy a légifolyosók, utak túlzsúfoltsága miatt. Ezért az Utazónak figyelembe kell vennie a jelentős késés előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kár- és egyéb felelősség az Utazási Irodát nem terheli.

 

Biztosítás

Az utazásszervező kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségének teljesítése érdekében felhívja az utazó figyelmét, hogy utazási (baleset, poggyász) biztosítás megkötése feltétlenül ajánlott. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utazó felelős.

 

Egyéb rendelkezések

 1. Az Utazási Szerződés aláírásával az Utazó hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A Next Holiday Kft, mint adatkezelő tájékoztatja az Utazót, hogy a szerződésben megadott saját és Utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A Next Holiday Kft tájékoztatja az Utazót, hogy az Utazó személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett természetes személy jogairól információk a Next Holiday Kft honlapján elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
 2. Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél/személyi igazolvány, lakcímkártya, vízum) és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utazó feladata. Az utazó az Utazási szerződés aláírása előtt/aláírásakor az utazással érintett ország egészségügyi előírásaira vonatkozó tájékoztatást teljes körűen megkapja. A tájékoztatást elfogadja és ennek tényét aláírásával igazolja. Az Utazó vállalja továbbá, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt az Utazó semmilyen igényt nem támaszthat Utazásszervező felé.

 

Panaszkezelési, vitarendezési eljárás

Személyesen: irodánkban, 6720. Szeged, Somogyi u. 17. 09:00-17:00 között. Elektronikus úton: info@nextholiday.hu

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.

6701 Szeged, Pf. 542, Tel.:+36/62 680-530, Fax: +36/62 680-531

www.csmkh.hu, email: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62/554-250/118

Fax: +36-62/426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Együttműködési kötelezettség

 1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitás kérdéseiket békés úton, megegyezéssel rendezik. Ennek hiányában a Polgári Perrendtartásról szóló törvény "általános illetékességi" rendelkezés szerinti Bíróság az illetékes.

 

Nyilatkozat a 2007. évi CXXVII. Általános Forgalmi Adóról szóló tv.206.§-a szerint (kérjük a megfelelőt megjelölni):

 • A szolgáltatást magánszemély utasként, nem adóalanyként veszi igénybe
 • Adóalanyként, saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe
 • Adóalanyként, saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe

 

Utas kijelenti, hogy jelen szerződéskötést megelőzően az ÁSZF tartalmát megismerte, a szükséges tájékoztatást megkapta, melyet jelen szerződés aláírásával ismételten tudomásul vesz és elfogad.

 

 

Dátum: Szeged, ________________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ____________________________                                                             

                                                                                                                 Szerződő/ Utas aláírása                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Next Holiday Kft. utazási csomagra vonatkozó szerződéséhez kapcsolódó tájékoztató

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Next Holiday Kft. felelős. A Next Holiday Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok: ·Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról. ·Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért. ·Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel. ·Az utazók az utazásszervező ésszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre. ·Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek. ·Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak. ·Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célországok a külügyekért felelős Minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” kategóriába felvételre kerülnek súlyos biztonsági problémák miatt az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést. ·Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést. ·Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát. ·Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik. ·Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

A Next Holiday Kft. a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Colonnade Insurance S.A Magyarországi Fióktelep (1139 Budapest, Váci út 99.telefon: 061-460-1500, utaskar@colonnade.hu ) révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. ·Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. ·Az utazók ezzel a biztosító társasággal vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai., Exportellenőrzési és Nemesfémhitelezési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás Felügyeleti Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37/39., valamint Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály, Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5., 6701 Szeged, Pf. 542, Tel.:+36/62 680-530, Fax: +36/62 680-531 www.csmkh.hu, email: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu,  ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Szeged, 2018. július 1.                                                   

Next Holiday Kft.