Általános szerződési feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen szerződési feltételek hatálya a Next Holiday Kft és az Utas között létrejött egyedi megrendelésekre/utazási szerződésekre terjed ki.

 

A Next Holiday Kft. Utazási Iroda, mint utazásszervező (Székhely: 6720 Szeged, Oroszlán u.1. Utazási Iroda: 6720 Szeged, Somogyi u. 17, Tel.: 62/388-622, nyilvántartási szám: U-001396., adószám: 24077107-2-06., e-mail cím: info@nextholiday.hu, weboldal: www.nextholiday.hu) által szervezett utazásokra az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

 

Vagyoni biztosítékot nyújtó biztosító: Colonnade Insurance SA Magyarországi Fióktelepe(székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. tel: 06-1-460-1400) biztosítóval kötött az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést. Erre a célra kijelölt hatóság neve, elérhetősége: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.). Vagyoni biztosíték összege külföldi utazásszervezésre: 50 000 000 (ötven-millió) forint, valamint a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás esetére még további 5 000 000 (öt-millió) forint, mely a 2018.07.01-től érvényes törvényi rendelkezésnek megfelel. A vagyoni biztosíték területi hatálya a Next Holiday Kft által külföldre szervezett valamennyi utazás által érintett terület. 

 

Az ÁSZF valamint az Utazási Szerződés és annak mellékletei (pld. árajánlat) együttesen képezik az Utazási Szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem a Next Holiday Kft bocsájt az Utas rendelkezésére, illetve az utasok egyedi kérései nem képezik az Utazási Szerződés részét és azok a Next Holiday Kft-re nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az utazásszervező nem felelős.

         I. Utazási Szerződés létrejötte

 1. Az Utazási Szerződés az Utas részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével (e-mail), az Utazási Szerződés utas általi elfogadásával és aláírásával, az aláírt szerződés Next Holiday Kft részére történő visszajuttatásával, valamint a részvételi díj előlegének megfizetésével jön létre.
 2. A Next Holiday Kft egyedi írásbeli utazási ajánlata, valamint a Megrendelő/Utazási Szerződés tartalmazza: az úti célt, az útvonalat, jelentősebb tartózkodási helyeket, a szálláshely helyét, típusát, főbb jellemzőit, a szálláshely adott ország szerinti komfortfokozatát, az indulás és visszaérkezés időpontját, a szállítás módját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a megrendelhető részszolgáltatásokat, a részvételi díj összegét, a külön felszámításra kerülő díjakat (pld. adó, illeték, részszolgáltatások), az ezek változásának lehetőségére vonatkozó felhívást.
 3. Az Utazási Szerződés alapján a Next Holiday Kft a szerződés szerinti utazási szolgáltatást köteles teljesíteni, az Utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.  

 

        II. Részvételi díj / Fizetési feltételek

 1. A részvételi díj magában foglalja az utazási szerződésben megjelölt, tételesen felsorolt egyes szolgáltatások árait, a Next Holiday Kft szervezési díját valamint az általános forgalmi adó összegét. A Next Holiday Kft tájékoztatja az Utast, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljes összegre (részvételi díj, illetékek, felárak, kötelező költségek) 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utazó a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani és az utazást nem végfelhasználóként vásárolja. A részvételi díj végleges megállapítása a szerződés megkötésekor történik. A díj meghatározása nem a napok számától, hanem az igénybe vett szolgáltatásoktól függ. Az indulás és érkezés napja nem mindig jelent teljes napot, a késés és menetrendváltozás miatti időtartam módosulás nem jár árcsökkenéssel illetve kártérítési kötelezettséggel.
 2. Az Utas a szolgáltatás megrendelésekor köteles előleget fizetni, a fizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha a földi szolgáltatásokat nyújtó partner, vagy a légitársasággal kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettségeket ró az utazásszervezőre.
 3. Az egyedi utazási szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj összegének megfizetését a Next Holiday Kft legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve ha a földi szolgáltatásokat nyújtó partner vagy a légitársasággal kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
 4. Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, az Utas a teljes részvételi díjat köteles a megrendelés aláírásával egyidejűleg megfizetni a Next Holiday Kft részére.
 5. Ha az Utas a részvételi díj teljes összegét határidőre nem fizeti be, a Next Holiday Kft a szerződéstől elállhat. Az Utas ez esetben köteles a Next Holiday Kft kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.
 6. A megrendelőlapon az Utas által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli. Amennyiben nem személyesen az Utas, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utast terhelő kötelezettségek és felelősség az Utas javára szerződés kötő harmadik személyt, mint Megrendelőt terhelik, és ő írja alá az utazási szerződést is; a jogok pedig az Utast illetik, illetve a kötelezettségek és a felelősség az Utas első fellépését követően az Utast terhelik. Az Utas a fellépésével az utazási szerződést és a Megrendelő addigi intézkedéseit magára nézve kötelezőnek tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utast a megrendelő köteles tájékoztatni.
 7. Az Utas által fizetendő részvételi díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül nem emelhető. A Next Holiday Kft kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utazó által az Utazási Szerződés alapján fizetendő díjat megemelni: szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségek) illetve deviza forintárfolyamának emelkedése; vagy az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (pld. üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése esetén. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a módosított szerződésben pontosan meg kell határozni a megváltozott díj számításának módját. Ha az emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott értesítéstől számítva 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a befizetett összeg teljes visszafizetése mellett. A Next Holiday Kft a díjemelés indokát az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közli. A Next Holiday Kft által meghatározott részvételi díjak 1 EUR = 315 HUF MNB középárfolyamig érvényesek.

 

        III. Engedményezés / Módosítási feltételek

 1. Az Utas az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvételi jogát jogosult olyan 3. személy részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Repülőjegyek engedményezésére csak az adott légitársaság által meghatározott feltételek szerint van lehetőség. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.
 2. Bármely, az Utas által kezdeményezett módosítás (név-, szálloda-, időpont módosítás, stb.) esetén a szolgáltató által meghatározott módosítási díjon felül 10.000 Ft/fő módosítási díjat kell fizetni. Menetrend szerinti járattal történő utazás esetén bármely repülőjegy módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

 

        IV.Az Utas jogai és kötelezettségei

 1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeget megfizetni a Next Holiday Kft útmutatásai alapján, az utazásra vonatkozó információkat, valamint az iroda képviselőjének szóbeli tájékoztatását tudomásul venni.
 2. Az Utas köteles a Next Holiday Kft vagy annak képviselője által meghatározott indulási időpontokat és egyéb feltételeket betartani. Ellenkező esetben a feltételek be nem tartásából származó összes következmény az Utast terheli. 
 3. Amennyiben az Utas lemond az általa kifizetett szolgáltatásról, vagy azt nem veszi igénybe, ezek elmaradásáért kártérítésre nem tarthat igényt.
 4. Az Utas által az utazás során 3. személy részére okozott kárért az Utas felel.
 5. Az utazás során az Utas köteles maga gondoskodni személyes értékeinek őrzéséről.
 6. Az Utas köteles az adott ország beutazási szabályaira vonatkozó mindenkori (útlevél-, vám-, deviza) jogszabályokat betartani. Amennyiben az Utast saját hibájából az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére illetve kártérítésre nem tarthat igényt. 

 

         V.A Next Holiday Kft jogai és kötelezettségei

 1. A Next Holiday Kft fenntartja magának a jogot az utazás módosítására vagy le nem bonyolítására „Vis Major” események esetén.
 2. Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel. Ha a Next Holiday Kft a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. A Next Holiday Kft nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely résszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
 3. A Next Holiday Kft fenntartja a jogot a szálláshely változtatására azonos kategórián belül.
 4. A Next Holiday Kft nem felel az előre nem látható eseményekből eredő problémákért.
 5. A Next Holiday Kft felel az utazási szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért kivéve, ha a nem teljesítés illetve hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza.  
 6. A légitársaságok által történő hibás teljesítésből keletkező károkért a Next Holiday Kft felelősséget nem vállal. Például: járattörlés, járat késés, sztrájk, menetrend módosítás, túlfoglalás, vis major..stb.
 7. A Next Holiday Kft köteles a teljes részvételi díj megfizetése után az utazás igénybevételére jogosító dokumentumokat kiállítani és legkésőbb 5 nappal indulás előtt az Utasnak átadni.

 

        VI.Fizetési feltételek

 1. Az Utas a szolgáltatás megrendelésekor köteles előleget fizetni, a fizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.
 2. A teljes részvételi díj megfizetése az út indulása előtt 30 nappal esedékes. Az Utas tudomásul veszi, hogy a Next Holiday Kft a hátralék megfizetéséről külön értesítést írásban nem küld. Amennyiben az Utas 30 nappal az indulás előtt a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés automatikusan megszűnik. Ebben az esetben a Next Holiday Kft lemondási feltételei lépnek életbe.

 

        VII.Lemondási feltételek

 1. A Next Holiday Kft írásban tett nyilatkozattal elállhat az Utazási Szerződéstől legkésőbb 20 nappal az utazás megkezdésének időpontja előtt. Amennyiben a Next Holiday Kft az Utazási Szerződésben foglaltakban lényegesen módosítani kíván, az Utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, amennyiben ennek nyújtására a Next Holiday Kft-nek lehetősége van. Ha a Next Holiday Kft helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes a befizetett részvételi díjat köteles haladéktalanul visszafizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Next Holiday Kft köteles a díjkülönbözetet az Utas részére visszafizetni.
 2. Az Utas az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni. Ha az Utas az 1-2.pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el a szerződéstől, köteles a Next Holiday Kft részére kártalanítást (bánatpénzt) fizetni, az utazás megkezdése előtti:

                           - 60-35 nappal a részvételi díj                                        10%-a

                           - 34-21 nappal a részvételi díj                                       40%-a

                           - 20-11 nappal a részvételi díj                                        75%-a

                           - 10 nappal, valamint meg nem jelenés „no show” esetén           100%-a

        3.  Egyedi utazási csomagok összeállítása esetében a fizetési, lemondási és visszatérítési feltételek a fentiektől eltérhetnek, különös tekintettel a menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén. A menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén az utazási csomag részét képező                       repülőjegyek és reptéri illetékek csak 100% lemondási díj mellett törölhetőek.

       4.   Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra    vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha  az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés                     teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról. Az Utazásszervezőnek az Utazó részére való visszatérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül               teljesítenie kell.

 

 

        VIII.Hibás teljesítés

 1. Az Utas az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesesítés esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni valamint jegyzőkönyvbe foglaltatni. Amennyiben az Utas nem emel kifogást vagy panaszát nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesítésre a későbbiekben már nem hivatkozhat, ilyen irányú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet. A jegyzőkönyvet az esetleges kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a Next Holiday Kft-nek eljuttatni. Utólagos reklamációt a Next Holiday Kft-nek nem áll módjában elfogadni.
 2. Az időben benyújtott panaszlevelekre a Next Holiday Kft köteles 30 napon belül válaszolni.
 3. Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, valamint köteles segítséget nyújtani az Utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül. Ha a Next Holiday Kft a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. A Next Holiday Kft nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén.
 4. A Next Holiday Kft ügyeleti telefonszáma: +36302496668, +36302493220. A Next Holiday Kft nem felel az Utazó által a helyszínen befizetett fakultatív programok hibás teljesítéséért.
 5. A Next Holiday Kft az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza.
 6. A Next Holiday Kft tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik.

 

         IX.Egyéb rendelkezések

 1. Az Utazási Szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A Next Holiday Kft, mint adatkezelő tájékoztatja az Utast, hogy a szerződésben megadott saját és Utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A Next Holiday Kft tájékoztatja az Utast, hogy az Utas személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett természetes személy jogairól információk a Next Holiday Kft honlapján elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
 2. Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél/személyi igazolvány, lakcímkártya, vízum) és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utas feladata. Az Utas vállalja továbbá, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt az Utas semmilyen igényt nem támaszthat Utazásszervező felé.

 

        X. Együttműködési kötelezettség

 1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitás kérdéseiket békés úton, megegyezéssel rendezik. Ennek hiányában a Szeged Városi Bíróság illetékes.

 

Nyilatkozat a 2007. évi CXXVII. Általános Forgalmi Adóról szóló tv.206.§-a szerint (kérjük a megfelelőt megjelölni):

 • A szolgáltatást magánszemély utasként, nem adóalanyként veszi igénybe
 • Adóalanyként, saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe
 • Adóalanyként, saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe

 

Az Utas kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltakat annak aláírásával megismerte, tudomásul vette és elfogadta.

 

 

Dátum: Szeged, ________________________

 

 

                                                                                  ____________________________

                                                                                              Szerződő/ Utas aláírása